Algemene Voorwaarden Green Online BV / Planten Match

Green Online BV,
Tevens handelende onder de naam Planten Match
Elshoutweg 10, 5951 NK Belfeld
Telefoonnummer: 077-475-4406 Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00.
E-mailadres: info@plantenmatch.nl
KvK-nummer: 70752664
Btw-identificatienummer: 8584.45.505.B.01

 

Artikel 1 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Green Online BV langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Green Online BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Green Online BV voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Green Online BV daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Green Online BV kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Green Online BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Green Online BV gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing op aanbiedingen van en met Green Online BV gesloten overeenkomsten.
 6. Afspraken tussen Green Online BV en de klant die afwijken van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien Green Online BV deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 2 - Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Green Online BV mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Green Online BV mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

Artikel 3 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 4 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Green Online BV.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Green Online BV. Dit hoeft niet als Green Online BV heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Green Online BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 5 - Verplichtingen van Green Online BV bij herroeping

 1. Green Online BV vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Green Online BV in rekening gebracht voor het geretourneerde product binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Green Online BV aanbiedt het product zelf af te halen, mag Green Online BV wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 2. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Green Online BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 6 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en andere wettelijke regelingen of bepalingen.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Indien Green Online BV binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs verhoogt, heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst door middel van een aangetekende brief te ontbinden.

 

Artikel 7 - Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Green Online BV kenbaar heeft gemaakt.
 2. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De klant dient Green Online BV bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Green Online BV tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Green Online BV bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, zal de betaling van de door Green Online BV geleverde zaken dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De betaling zal – tenzij door Green Online BV anders aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door Green Online BV aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Green Online BV te melden.
 3. De klant kan zich tegenover Green Online BV niet beroepen op opschorting of verrekening. Deze bepaling geldt niet voor consumenten indien deze aan de voor opschorting of verrekening in de wet gestelde eisen voldoet.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Green Online BV geleverde zaken blijven eigendom van Green Online BV totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Green Online BV gesloten overeenkomsten is nagekomen:
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door Green Online BV verrichte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de klant van (een) met Green Online BV gesloten overeenkomst(en).

 

Artikel 10 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe schade van de klant, veroorzaakt door een aan Green Online BV toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Green Online BV, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de overeengekomen prijs van de door Green Online BV verkochte en geleverde en/of de factuurwaarde van de uitgevoerde werkzaamheden (exclusief BTW).
 2. Voor alle indirecte schade is Green Online BV, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.
 3. Indien de rechter mocht oordelen dat Green Online BV geen beroep toekomt op de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals vermeld in leden 1 en 2 van dit artikel, is de totale aansprakelijkheid van Green Online BV voor directe en indirecte Schade beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Green Online BV voor het voorval in kwestie wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico) en, bij gebreke van een aansprakelijkheidsverzekering of bij gebreke van dekking onder de polis van aansprakelijkheidsverzekering, tot maximaal een bedrag van € 2.500,00.
 4. De aansprakelijkheid van Green Online BV wegens een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen alleen dan indien de klant Green Online BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Green Online BV ook na die termijn toerekenbaar te kort blijven schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Green Online BV in staat is adequaat te reageren.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Green Online BV en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Ten aanzien van geschillen die tussen Green Online BV en de klant mochten ontstaan is de rechtbank Limburg, locatie Roermond bij uitsluiting bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.